رد شدن به محتوای اصلی

جنگ واکسن‌ها

واکسن‌ها دستاوردی علمی برایِ همهٔ نوعِ بشر هستند و برخی از واکسن‌هایِ تولید شده برایِ مبارزه با کووید-۱۹ در واقع کشفِ قرن هستند. با این حال، در جامعه‌ای که کسبِ سود بر آن حاکم است، هرگونه توسعهٔ مولدی ناگزیر با مناسباتِ تولید و تضادهایِ آشتی‌ناپذیرِ آن‌ها در تضاد است. سرمایه کنترلِ علم را به دست دارد. از یک سو، سرمایه دستاوردهایِ علمی را صنعتی می‌کند و تولیدِ انبوهِ واکسن را برایِ میلیاردها نفر ممکن می‌سازد. از سویِ دیگر، این تولید را تابعِ قوانینِ سرمایه، رقابتِ لجام گسیخته، بحران‌هایِ ویرانگر و جنگِ قدرت بینِ دولت‌ها، که نمایندهٔ منافعِ اقتصادی متفاوتِ سرمایه‌داران بخش‌های مختلف است، می‌کند. از این رو مبارزه‌ای میانِ غول‌هایِ صنعتِ داروسازی، موسوم به Big Pharma، درگرفته است. در نتیجهٔ این أمر شاهدِ اختلافاتِ بینِ احزابِ سیاسی و دولت‌هایِ آن‌ها، مدیریتِ فاجعه‌آمیزِ آن‌ها بر بیماریِ همه‌گیر و اتهام‌افکنی به یکدیگر هستیم. از این رو اختلافِ بینِ دولت‌هایِ امپریالیستی که یکدیگر را به حمایت‌گرایی (وضع تعرفه بر کالاهای رقیب و معافیت مالیاتی برای تولیدات خودی) تهدید می‌کنند و از دسترسی به واکسن‌ها برایِ رقابت بر سرِ حوزه‌هایِ نفوذِ خود سوءِ استفاده می‌کنند.

این تنها پیامدِ همه‌گیریِ قرن نیست. این بحران با تزریقِ نقدینگیِ هزاران میلیاردی به مبارزه‌ای میانِ قدت‌هایِ امپریالیستی تبدیل شده است، و در عین حال به فرصتی برایِ طرح‌هایِ سرمایه‌گذاریِ عظیم با هدفی بسیار متفاوت. چین توازنِ قدیمی را بر هم زده و به زور وارد بخش‌هایِ فناوریِ پیشرفته شده است. قدرت‌هایِ دیگر، اول از همه ایالاتِ متحده، اروپا و ژاپن، در نبردی در عرصهٔ الکتریکی و دیجیتالی با چین می‌جنگند که «دههٔ خروشانِ ۱۹۲۰» جدید و فراتر از آن را تعریف می‌کند. مداخلهٔ عمومی در خدمتِ صنعت بازگشتی پیروزمندانه داشته است: ما واردِ مرحلهٔ جدیدی از سرمایه‌داریِ دولتی شده‌ایم که کشمکش بین امپریالیسم‌ها را به سطوحِ جدیدی ارتقاء می‌دهد و بارِ دیگر از بحرانِ نظمِ قدیمیِ جهانی خبر می‌دهد.

برایِ طبقه ما، برایِ کارگرانِ آگاه، آگاهی از این روندهایِ جهانی، درکِ طوفان‌هایِ آینده، و در نتیجه سازماندهیِ دفاعی ضروری است. هزاران داوطلب در باشگاه‌های کارگران انترناسیونالیست ما در سراسر جهان این فراخوان را شنیده‌اند: در حالی که علیهِ همه‌گیری کار می‌کنند، در حالِ کشفِ اشتیاق برایِ درک و گسترشِ آگاهی از حقایقِ مهم هستند، و البته مبارزه برایِ جامعه‌ای عاری از استثمار.

— ترجمهٔ Guerra dei vaccini از صفحهٔ ۲۴ ماهنامهٔ lotta comunista، سال ۵۷، شمارهٔ ۶۰۷، مارس ۲۰۲۱