رد شدن به محتوای اصلی

آمار

کل جمعیت تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای کشور

ضریب پوشش بیمه‌ای (نسبت جمعیت تحت پوشش صندوق‌ها به جمعیت کل کشور): ٪۷۰٫۰۲

ضریب نفوذ بیمه‌ای (نسبت بیمه شدگان اصلی به جمعیت شاغلین کشور): ۷۵٫۲۰٪

جمعیت تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای کشور (ارقام به هزار نفر است)

عنوان سازمان/صندوق بیمه‌شدگان اصلی مستمری‌بگیران اصلی تعداد کل تبعی کل تحت پوشش ضریب پوشش*
سازمان تأمین اجتماعی ۱۴٬۵۸۴٬۸۰۱ ۴٬۲۲۸٬۸۹۹ ۲۵٬۷۲۹٬۰۸۴ ۴۴٬۵۴۲٬۷۸۴ ۷۵٫۴۵٪
صندوق بازنشستگی کشوری ۹۷۹٬۲۴۶ ۱٬۵۰۷٬۰۴۸ ۳٬۷۹۷٬۶۰۶ ۶٬۲۸۳٬۹۰۰ ۱۰٫۶۴٪
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۱٬۲۸۸٬۴۶۷ ۱۳۱٬۳۳۱ ۲٬۱۵۶٬۰۹۸ ۳٬۵۷۵٬۸۹۶ ۶٫۰۶٪
سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ۵۹۵٬۰۰۰ ۷۰۰٬۰۰۰ ۱٬۸۲۰٬۰۰۰ ۳٬۱۱۵٬۰۰۰ ۵٫۲۸٪
سایر صندوق‌ها ۳۶۲٬۶۲۹ ۳۳۰٬۰۸۶ ۸۲۷٬۷۷۱ ۱٬۵۲۰٬۴۸۹ ۲٫۵۸٪
جمع کل صندوق‌ها ۱۷٬۸۱۰٬۱۴۳ ۶٬۸۹۷٬۳۶۴ ۳۴٬۳۳۰٬۵۵۹ ۵۹٬۰۳۹٬۰۶۶

صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد در حال حاضر ۸۵ هزار نفر بازنشسته بطور مستقیم و با احتساب اعضای خانواده آن‌ها بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر به عنوان عضو وابسته داشته و از حدوداً تعداد ۱۲ هزار نفر (کارکنان واحدهای معدنی و صنعتی، فولادی و ستادی) به عنوان مشارک حق بیمه دریافت می‌نماید.سهم سازمان تامین اجتماعی از کل صندوق‌های بیمه‌ای کشورجمعیت تحت پوشش بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی و نسبت آن به جمعیت کل کشور (ارقام به هزار نفر است)

سال بیمه‌شدگان اصلی و تبعی مستمری‌بگیران اصلی و تبعی تحت پوشش جمعیت کل کشور ضریب پوشش*
۱۳۹۲ ۳۴٬۳۰۰ ۴٬۸۰۰ ۳۹٬۰۹۹ ۷۶٬۹۴۲ ۵۰٫۸٪
۱۳۹۳ ۳۵٬۱۵۱ ۵٬۱۴۱ ۴۰٬۲۹۲ ۷۷٬۸۵۶ ۵۱٫۸٪
۱۳۹۴ ۳۵٬۹۹۶ ۵٬۳۸۵ ۴۱٬۳۸۱ ۷۸٬۷۷۳ ۵۲٫۵٪
۱۳۹۵ ۳۵٬۷۱۳ ۵٬۷۲۰ ۴۱٬۴۳۳ ۷۹٬۶۸۶ ۵۲٫۰٪
۱۳۹۶ ۳۶٬۳۰۲ ۶٬۰۷۷ ۴۲٬۳۸۰ ۸۱٬۰۷۰ ۵۲٫۳٪
۱۳۹۷ ۳۶٬۴۴۵ ۶٬۵۱۶ ۴۲٬۹۶۱ ۸۲٬۰۸۴ ۵۲٫۳٪
۱۳۹۸ ۳۷٬۳۱۴ ۶٬۹۳۶ ۴۴٬۲۴۹ ۸۳٬۰۷۵ ۵۳٫۳٪
۱۳۹۹ ۳۷٬۳۳۳ ۷٬۲۱۰ ۴۴٬۵۴۳ ۸۴٬۰۳۸ ۵۳٫۰٪

*: ضریب پوشش عبارت است از نسبت جمعیت تحت پوشش به کل جمعیت کشور.تعداد بیمه شدگان به تفکیک جنسیت

سال زن مرد جمع نسبت مرد به زن
۱۳۹۲ ۲٬۴۱۹ ۱۰٬۳۸۹ ۱۲٬۸۰۸ ۴٫۳
۱۳۹۳ ۲٬۴۳۴ ۱۰٬۹۱۱ ۱۳٬۳۴۵ ۴٫۵
۱۳۹۴ ۲٬۴۸۲ ۱۱٬۲۳۰ ۱۳٬۷۱۲ ۴٫۵
۱۳۹۵ ۲٬۵۹۶ ۱۱٬۱۸۴ ۱۳٬۷۸۰ ۴٫۳
۱۳۹۶ ۲٬۶۸۰ ۱۱٬۳۰۳ ۱۳٬۹۸۳ ۴٫۲
۱۳۹۷ ۲٬۷۶۱ ۱۱٬۲۶۸ ۱۴٬۰۲۹ ۴٫۱
۱۳۹۸ ۲٬۸۵۳ ۱۱٬۵۲۰ ۱۴٬۳۷۳ ۴٫۰
۱۳۹۹ ۲٬۸۸۶ ۱۱٬۶۹۸ ۱۴٬۵۸۴ ۴٫۱


سهم تعداد کارگاه‌ها (راست) و کارگران (چپ) براساس بعد کارگاه در سال ۱۳۹۹